Matematikai kompetenciafejlesztő tábor alsósoknak

A Matematikai kompetenciafejlesztő tábor foglalkozásain olyan képességeket, készségeket fejlesztünk, melyek igen hasznosnak bizonyulhatnak az iskolai matekórán, sőt más tantárgyak tanulásánál is. Ezek a területek a következők:


 • matematikai kompetenciák,

 • természettudományos kompetenciák,

 • analizáló-, szintetizáló- és absztraháló képesség,

 • figyelemösszpontosítás és ügyesség,

 • megfigyelés és felidézés,

 • lényeglátás és -kiemelés,

 • nyelvi-logikai gondolkodás,

 • beszédbiztonság és szövegértés,

 • motorikus képességek,

 • kommunikáció és vitakultúra,

 • bizalom- és önbizalom,

 • csapatmunka és alkalmazkodás,

 • empátia és értő hallgatás fejlesztése.

Ezek a képességek ráadásul igen jól jönnek a többi gyerekkel való kommunikációban, a csapatmunkában, a vitás helyzetek kezelésénél vagy épp a barátkozásnál is.


A Matematikai kompetenciafejlesztő tábor minden napján számos képességterület kerül fejlesztésre – kizárólag játékos formában. Legfőbb célunk, hogy:


 • kellemes, barátságos környezetet és igazi közösséget alakítsunk ki, ahol a gyermekek jól érzik magukat és felszabadultak – ez ösztönzőleg hat a teljesítményükre;

 • megteremtsük a természetes kíváncsiságra épülő tudásszerzés lehetőségét, ezáltal megváltoztassuk a gyermekek tudásszerzéshez való viszonyát;

 • fenntartsuk, fejlesszük a tanulók természettudományos szemléletét;

 • képessé tegyük őket logikus gondolkodásra, önálló problémamegoldásra;

 • képesek legyenek közösségben dolgozni, párokban játszani, közben esetleg veszíteni, ezt a vesztést elviselni, feldolgozni, pozitív motivációvá változtatni (ugyanígy a nyerést a helyén kezelni);

 • segítsünk a szabadidő hasznos eltöltésében.


Mindezek célok elérésében, a tehetség kibontásában, illetve kibontakozásában katalizátor szerepe van egy hasonló érdeklődésű, de különböző adottságokkal, tulajdonságokkal rendelkező gyermekekből álló, igazi közösségnek.

A program sorá

n az iskolai szerkezettől eltérően játékos, tapasztalati, felfedező módszereket használunk, így miközben a gyermekek titokzatos kódokat, titkosírásokat fejtenek meg, vagy táblás logikai játékokkal (sakk, Mancala, Tangram) játszanak, szinte észrevétlenül sajátítják el a matematika csínját-bínját.


Programok


A tábor elsősorban a „Lapot kérünk!”című matematikai kompetenciafejlesztő társasjátékra épül, de emellett helyet kapnak a következő játékok is:


Stratégiai játékok – sakk, malom


A játék szabályainak és egyes helyzeteknek a bemutatása során fejlődik lényeglátásuk, megfigyelőképességük, szabálytudatuk, önuralmuk, helyzetfelismerésük.


Síkgeometria


A cél a Tangram játék segítségével kreatív alkotások létrehozása.


Ezek az eszközök nagyon jól fejlesztik a gyermekek logikai, megfigyelő, vizuális képességét, az ok-okozati összefüggések meglátását.


Matematika–logika


Érdekes logikai feladatok, feladványok csoportos megoldása.


Logikai játékok


Mancala játék megismerése, játszása – a logikus gondolkodás, megfigyelőképesség fejlesztése mellett stratégiák felállítása, a siker és a vesztés átélése, feldolgozása.


Titkosírások, kódok fejtése


Ismerkedés a kódfejtéssel, titkosírásokkal – a logikus gondolkodás gyakorlati hasznosítása.


Amit MI biztosítunk:


 • író- ás rajzeszköz, papírlap,

 • játékok stb.


Amit magával hoz a matekos palánta:


 • ész,

 • szív,

 • nyitottság,

 • jóindulat,

 • sok mosoly.


Magamról…


Tanítói pályám a sárospataki Comenius Főiskolán kezdődött, az itt eltöltött 3 év és az ez alatt elsajátított tudás adta azt az alapot, amelyre több mint harminc éves szakmai tapasztalt és folyamatos tanulás segítségével felépítettem saját nevelési és oktatási stratégiámat.


Második, és 33 éve állandó munkahelyem az akkor 7-es számú Általános Iskola, ma Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola névre hallgató, nagy múltú és minőségi oktatásáról, kiváló tanítói és tanári gárdájáról ismert intézmény.


Immár tizenkettedik éve tanítok rajz speciális tantervű osztályokban, matematika, környezetismeret és rajz tantárgyakat. E kihívás azonban csak nevében kihívás, hiszen számomra örömet és szakmai kiteljesedést jelent a rajz tantárgy oktatása. A művészeti a rajzolás iránti érdeklődés felkeltése, a művészi készség fejlesztése, a tehetség felfedezése és kibontakoztatás diákjaimban munkám egyik legfontosabb része.


Mivel elengedhetetlennek tartom a folyamatos fejlődést és tanulást, új oktatási módszerek megismerését, és új technikák elsajátítását, pályám során számos továbbképzésen vettem részt.


Fontos, hogy a pedagógus alkalmazkodjon a kor és a diákok változó igényeihez és lépést tudjon tartani a technikai fejlődéssel, hiszen az információs társadalomban felnövő gyermekekhez így tud eljutni, így tudja felkelteni érdeklődésüket a tantárgy iránt és így tudja hatékonyan átadni az ismereteket.


Egererné Budai Éva