Bodrogkeresztúr

Bodrogkeresztúr – EFOP 3-7-3 Bodrogkeresztúri LLL


Jelen pályázatban a felnőtt lakosság hátrányos helyzetben élő rétege számára kívánunk kompetenciafejlesztő, tanulást segítő projektet megvalósítani. Célunk az alapkompetenciák fejlesztése, a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése, a munkaerő-piaci versenyképesség szempontjából fontos kompetenciafejlesztés megvalósítása a hátrányos helyzetű célcsoport számára, innovatív tanulási lehetőségek megismertetése a felnőttekkel, a szakmai együttműködések megerősítése, a nyelvi kompetenciák fejlesztése és a funkcionális analfabetizmus visszaszorítása.


A projekt célja az egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, új tanulási formák kialakítása, a hátrányos helyzetű emberek megszólítása és bevonása a sokszínű tematikájú projektbe. Célunk az alapkompetenciák fejlesztése mellett a formális oktatásba való visszatérés elősegítése, a munkaerő-piaci sikeresség érdekében történő kompetenciafejlesztés, innovatív tanulási formák kialakítása és bevezetése, a funkcionális analfabetizmus visszaszorítása, a kulturális intézmények közötti- és a kulturális és oktatási intézmények közötti együttműködések erősítése a célcsoportok segítése érdekében. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia II dokumentumában megfogalmazott irányelvek szerint a tartósan rászorulók és romák felzárkóztatását minden rendelkező eszközzel segíteni kell. A tüneti kezelések helyett gyakorlatias, valósi esélyeket teremtő fellépésre van szükség a munkaerő-piaci integráció, az esélyteremtő oktatáshoz- és az egészségügyi szolgáltatásokhoz jutás érdekében. Fenntartható megoldásokra kell törekedni a minőségi szolgáltatások elérése érdekében, különösen nagy figyelmet szentelve a szegény családokban élőkre! A projekt célja a lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők és halmozottan hátrányos helyzetűek megszólítása. A célcsoportunk a Tokaji- és a Szerencsi Járásban található települések lakosai közül kerülnek ki.


Projektünkben mindenképpen biztosítjuk a Szerencsi Járásban élők számára is a projektelemekhez való hozzáférést. A Járási központ, Szerencs 10 percnyi útra található Bodrogkeresztúrtól. Az együttműködő szervezetünk, a Prosperitas Alapítvány segíti ezen törekvéseink megvalósulását! A célcsoport bevonását az együttműködő szakmai szervezeteken kívül a helyi Kormányhivatalok Munkaügyi Kirendeltségei segítségével kívánjuk megoldani. A lehető legtöbb ember elérése érdekében fórumokat tartunk a megvalósítási helyszíneken: Bodrogkeresztúron, Bodrogkisfaludon, Tarcalon, Szegin; és a Szerencsi Járási központban, Szerencsen. A szerencsiek számára kiemelten ajánljuk az e- learning szolgáltatásunkat! A fórumok során a megjelenő érdeklődők tájékoztatást kapnak a projektről, a tervezett szolgáltatások köréről, a jelentkezés feltételeiről. Célunk 140 fő bevonása a projektbe! Emellett nyitó és záró konferencia rendezését tervezzük. A projekt keretén belül 140 fő bevonását tervezzük, akik 11 különböző nem formális tanulási formában, különböző szolgáltatások biztosításával fejlesztünk. A projekt célcsoportjának döntő többségét, 61%-át ( 84 fő) alkotják a hátrányos helyzetű csoportok, a munkanélküli háztartásban élő résztvevők, – egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők, – intézményekben élők (pl. szociális bentlakás), – migránsok, kisebbségek, – fogyatékossággal élő résztvevők, – hajléktalan vagy lakhatási problémával küzdő, marginalizálódott személyek, – iskolai oktatásból lemorzsolódottak, – GYED-en vagy GYESen lévők, – alacsony végzettségűek, – képesítés nélküliek (érettségizett, szakképzettséggel nem rendelkezők), – pályakezdő munkanélküliek (minden olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban).A projekt tervezése során megvizsgáltuk a helyi vezetés irányadó törekvéseit, az Integrált Városfejlesztési Stratégiát és a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Figyelembe vettük az Európa 2020 stratégiai dokumentumában foglalt esélyegyenlőséget szolgáló célkitűzéseit. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia II dokumentumában megfogalmazott irányelvek szerint a tartósan rászorulók és romák felzárkóztatását minden rendelkező eszközzel segíteni kell. A tüneti kezelések helyett gyakorlatias, valósi esélyeket teremtő fellépésre van szükség a munkaerő-piaci integráció, az esélyteremtő oktatáshoz- és az egészségügyi szolgáltatásokhoz jutás érdekében. Fenntartható megoldásokra kell törekedni a minőségi szolgáltatások elérése érdekében, különösen nagy figyelmet szentelve a szegény családokban élőkre! A projekt célcsoportja a lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők és halmozottan hátrányos helyzetűek. A célcsoportunk a Tokaji- és Szerencsi Járásban található települések lakosai közül kerülnek ki.